Một số bản vẽ mẫu Cầu đúc hẫng

Một số bản vẽ mẫu trợ giúp cho đồ án tốt nghiệp của sinh viên

I. Cầu đúc hẫng

1. Bố trí chung:

2. Bố trí cốt thép mố:

3. Bố trí cốt thép thân trụ:

4. Bố trí thanh bar đỉnh trụ:

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY