link download Learning 3DS Max 2012 Tutorial DVD full

Tags
click "show more": unit 1: p1: http://adf.ly/3hBU2 ; p2: http://adf.ly/3hBjC ;unit 2: p1: http://adf.ly/3hBy3 ; p2: http://adf.ly/3hCCb ; p3: http://adf.ly/3hCPf ; p4: http://adf.ly/3hCcJ ; p5: http://adf.ly/3hCuR
p6: http://adf.ly/3hDBR
p7: http://adf.ly/3hDWt
p8: http://adf.ly/3hDja
p9: http://adf.ly/3hE11
p10: http://adf.ly/3hECl
p11: http://adf.ly/3hEeu
unit 3:
p1: http://adf.ly/3hFV6
p2: http://adf.ly/3hFsV
file max: http://adf.ly/3hG1C
file JPG: robotback: http://adf.ly/3hG2c
robotfront: http://adf.ly/3hG4k ; robotside: http://adf.ly/3hG6a
p3: http://adf.ly/3hGWH ; file max:http://adf.ly/3hGYO
p4: http://adf.ly/3hI9I ; file max: http://adf.ly/3hGon
p5: http://adf.ly/3hHcK ; file max: http://adf.ly/3hHk1
p6: http://adf.ly/3haQ7 ; file max: http://adf.ly/3haRS
p7: http://adf.ly/3hb2u ; fire max: http://adf.ly/3hb5L
p8: http://adf.ly/3hbNz ; file max: http://adf.ly/3hbQR
p9: http://adf.ly/3hdIR ; file max: http://adf.ly/3hdK7
p10: http://adf.ly/3hdLP ; file max: http://adf.ly/3hdNC
p11: http://adf.ly/3hg2w ; file max: http://adf.ly/3hg5i
p12: http://adf.ly/3hhSN ; file max: http://adf.ly/3hhUe
p13: http://adf.ly/3hjVZ ; file max: http://adf.ly/3hjXJ

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY