Quyết định 472/QĐ-BXD ngày 22/4/2010 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010.

Tags

Quyết định 472/QĐ-BXD ngày 22/4/2010 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010. 
BỘ XÂY DỰNG
Số: 472/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày  22  tháng 4 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP
ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm
ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và tốc độ
tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010
 
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010;
 Theo đề nghị của Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và định kỳ gửi báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trước ngày 22 hàng tháng về  Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT;
- Như điều 3;
- L­ưu VP, Vụ KHTC.
BỘ TR­ƯỞNG
 
 
Đã ký
 
 
 
 
Nguyễn Hồng Quân
 

Ẩn / Hiện thuộc tính văn bản
Số văn bản472
Ký hiệuQĐ-BXD
Ngày ban hành22/04/2010
Người kýNguyễn Hồng Quân
Trích yếuQuyết định 472/QĐ-BXD ngày 22/4/2010 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010.
Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
Phân loạiQuyết định
Lĩnh vựcHoạt động xây dựng
Tệp đính kèm[Tải về] Chuong trinh hanh dong kem theo QD 472.doc (Chuong trinh hanh dong kem theo QD 472_1272445906683.doc)

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY