Quyết định 313/QĐ-BXD ngày 24/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình


BỘ XÂY DỰNG
Số: 313 /QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động củaCục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 29/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
Điều 2. Quy chế này gồm có 5 chương, 19 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1403/QĐ-BXD ngày 03/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Hồng Quân
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC
VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 313 /QĐ-BXD
ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi và trụ sở
1. Tên gọi đầy đủ: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
2. Tên giao dịch tiếng Anh: State Authority for Construction Quality Inspection
3. Tên viết tắt tiếng Anh: SACQI
4. Địa chỉ trụ sở chính: 37 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.
Điều 2. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân
1. Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Cục Giám định) là cơ quan hành chính trực thuộc Bộ Xây dựng.
2. Cục Giám định là Cục hạng II, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quản lý tổ chức và hoạt động
1. Cục Giám định chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2. Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định theo đúng các quy định của Quy chế này, đồng thời phải bảo đảm tuân thủ Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 4. Tổ chức Đảng, đoàn thể trong Cục Giám định
Tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam trong Cục Giám định hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam; các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội trong Cục Giám định hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của các tổ chức đó.
Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN
Điều 5. Chức năng
Cục Giám định có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và tổ chức thực hiện việc giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 6. Nhiệm vụ
1. Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức soạn thảo các cơ chế chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án, các văn bảnquy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành hoặc Bộ trưởng phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền.
2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các khâu: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động giám định chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
3. Chỉ đạo, phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng; giải quyết, xử lý các công việc thường xuyên liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng.
4. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá, xếp loại, thông tin và báo cáo tình hình chất lượng công trình xây dựng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước.
5. Hướng dẫn nghiệp vụ giám định sự cố công trình xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc giải quyết các tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình sự cố công trình xây dựng trên phạm vi cả nước.
6. Tổ chức thực hiện việc giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Thủ tướng Chính phủ; giúp Bộ trưởng quản lý chất lượng các công trình xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư.
7. Tổ chức thực hiện hoặc chỉ định tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện việc giám định chất lượng, giám định sự cố công trình xây dựng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc theo đề nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
8. Thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng.
9. Quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các tổ chức kiểm định, giám định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, soạn thảo trình Bộ trưởng ban hành quy định về điều kiện năng lực và việc công nhận các tổ chức này; trực tiếp điều hành hoạt động của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, soạn thảo trình Bộ trưởng ban hành các quy định và chương trình khung về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng công trình xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.
11. Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực công tác của Cục.
12. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Cục.
13. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
Điều 7. Trách nhiệm
Cục Giám định và Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về:
1. Tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước; tình hình thực hiện công tác giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước.
2. Kết quả hoạt động của Cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và các tổ chức, cá nhân giúp việc Hội đồng.
3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 6 Quy chế này.
Điều 8. Quyền hạn
Cục trưởng Cục Giám định được quyền:
1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình chất lượng công trình xây dựng; cung cấp tài liệu, số liệu và tạo điều kiện cần thiết phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng.
2. Đề xuất hoặc chỉ định các pháp nhân có năng lực phù hợp để thực hiện việc kiểm tra, kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng khi cần thiết.
3. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; tạm đình chỉ xây dựng khi phát hiện có vi phạm nghiêm trọng về chất lượng công trình, hoặc ngừng khai thác sử dụng công trình khi có nguy cơ dẫn đến sự cố nghiêm trọng, sau đó phải báo cáo Bộ trưởng đồng thời phải thông báo ngay cho các cơ quan có thẩm quyền quyết định.
4. Đề xuất và ký hợp đồng với các chuyên gia, tổ chức tư vấn có năng lực phù hợp để tư vấn trong các trường hợp cần thiết liên quan đến công tác chuyên môn của Cục.
5. Ký các báo cáo kiểm tra, các văn bản hành chính, văn bản h­ướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ nhân danh Cục trưởng và sử dụng con dấu của Cục theo quy định pháp luật.
6. Được Bộ trưởng uỷ quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Cục theo quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.
Chương III
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
Điều 9. Cơ cấu tổ chức
1. Cơ cấu tổ chức của Cục Giám định gồm có:
a) Cục trưởng;
b) Các Phó cục trưởng; Kế toán trưởng;
c) Văn phòng; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Văn phòng đại diện Cục Giám định tại Thành phố Hồ Chí Minh;
d) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục.
2. Danh sách các đơn vị trực thuộc Cục Giám định:
a) Văn phòng;
b) Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 1;
c) Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 2;
d) Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 3;
đ) Văn phòng đại diện Cục Giám định tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặt tại Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Văn phòng đại diện);
e) Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm).
3. Thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Cục Giám định và việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Cục Giám định:
a) Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Cục giám định quy định tại khoản 2 Điều này và các đơn vị khác trực thuộc Cục Giám định (nếu có) để đáp ứng với yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục theo từng giai đoạn;
b) Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng đại diện và Trung tâm; Cục trưởng Cục Giám định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ;
c) Tuỳ theo yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục giám định có thể thay đổi cho phù hợp; việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Cục Giám định do Bộ trưởng quyết định;
d) Cục trưởng Cục Giám định phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Trung tâm; phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại TP. HCM trình Bộ trưởng quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể Văn phòng đại diện;
đ) Cục trưởng Cục Giám định phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm; phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại TP. HCM trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đại diện.
4. Cục trưởng:
a) Cục trưởng là người đứng đầu Cục, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục và chịu các trách nhiệm khác của Cục trưởng được quy định tại Điều 7 của Quy chế này.
b) Khi vắng mặt, Cục trưởng ủy quyền để một Phó cục trưởng điều hành các hoạt động của Cục và phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng và trước pháp luật về việc ủy quyền của mình.
5. Phó cục trưởng, Kế toán trưởng:
a) Phó cục trưởng là người giúp việc Cục trưởng, có nhiệm vụ giúp Cục trưởng chỉ đạo thực hiện một hoặc một số công tác của Cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công phụ trách; khi Cục trưởng vắng mặt, một Phó cục trưởng được Cục trưởng uỷ quyền điều hành các hoạt động của Cục.
b) Kế toán trưởng là người giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán của Cục theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán; tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm và nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của Kế toán trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật đối với chức danh Kế toán trưởng trong các cơ quan hành chính nhà nước.
6. Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
a) Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ là các đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Giám định thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Cục đã được Bộ trưởng giao;
b) Văn phòng có Chánh Văn phòng, các Phó Văn phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ; các phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ;
c) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về quản lý, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao theo pháp luật, Quy chế Tổ chức và hoạt động và các Quy chế nội bộ khác của Cục Giám định.
7. Văn phòng đại diện:
a) Văn phòng đại diện có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Giám định và Vụ trưởng - Trưởng cơ quan đại diện tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn các tỉnh phía Nam;
b) Văn phòng đại diện có Trưởng Văn phòng đại diện, các Phó Văn phòng đại diện và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ;
c) Trưởng Văn phòng đại diện chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Giám định, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại TP. HCM về quản lý, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao theo pháp luật, Quy chế Tổ chức và hoạt động, các Quy chế nội bộ khác của Cục Giám định và của Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại TP. HCM.
8. Trung tâm:
a) Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Giám định, có chức năng giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục;
b) Trung tâm được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo sự uỷ quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Cục trưởng Cục Giám định và các quy định của pháp luật có liên quan;
c) Trung tâm có Giám đốc, một số Phó giám đốc và các bộ phận hoặc phòng chuyên môn, nghiệp vụ;
d) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về quản lý, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao theo pháp luật, Quy chế Tổ chức và hoạt động và các Quy chế nội bộ khác của Cục Giám định;
đ) Cục trưởng Cục Giám định quyết định thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm phù hợp với kế hoạch phát triển Trung tâm theo từng giai đoạn.
Điều 10. Biên chế
1. Biên chế hành chính của Cục Giám định bao gồm các chức danh: Cục trưởng, các Phó cục trưởng; cán bộ, công chức của Văn phòng, các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Cục; Giám đốc Trung tâm. Biên chế hành chính của Cục Giám định do Bộ trưởng quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Bộ được Thủ tướng Chính phủ giao.
2. Biên chế sự nghiệp của Trung tâm bao gồm các chức danh cán bộ, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm (trừ chức danh Giám đốc Trung tâm thuộc biên chế hành chính của Cục). Biên chế sự nghiệp của Trung tâm do Cục trưởng Cục Giám định quyết định, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với khả năng tài chính của Trung tâm.
3. Cục trưởng Cục Giám định có trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, trên nguyên tắc tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, tiết kiệm chi phí và hoạt động có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ của Cục đã được Bộ trưởng giao.
Điều 11. Công tác cán bộ, tiền lương và đào tạo
1. Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo:
a) Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Giám định thực hiện theo Quy chế bổ nhiệm cán bộ và các quy định hiện hành về phân cấp quản lý cán bộ;
b) Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễm nhiệm các chức danh: Cục trưởng, Phó cục trưởng, Kế toán trưởng của Cục Giám định; cấp trưởng, cấp phó của Văn phòng, các phòng chuyên, môn nghiệp vụ và Văn phòng đại diện; Giám đốc Trung tâm;
b) Cục trưởng Cục Giám định quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh: Phó giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng trực thuộc Trung tâm.
2. Chế độ tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng:
a) Chế độ tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Cục thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Bộ luật Lao động, các văn bản hướng dẫn thực hiện và các quy định của Bộ Xây dựng về phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ;
b) Bộ trưởng quyết định việc tuyển dụng công chức trong chỉ tiêu biên chế hành chính của Cục;
c) Cục trưởng Cục Giám định quyết định hoặc uỷ quyền cho Giám đốc Trung tâm quyết định việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Trung tâm (bao gồm cả chức danh Phó giám đốc Trung tâm);
d) Căn cứ yêu cầu công tác và khả năng tài chính, Cục trưởng Cục Giám định được ký hợp đồng thuê khoán công việc và hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế đối với một số chức danh theo quy định của pháp luật;
đ) Cục trưởng Cục Giám định quyết định việc phân công công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của Cục; quyết định việc điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức giữa các đơn vị trực thuộc Cục (trừ việc điều động, luân chuyển các chức danh do Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm).
3. Chế độ tiền lương:
a) Việc quản lý quỹ tiền lương, kế hoạch chi trả lương đối với cán bộ, công chức hành chính của Cục Giám định thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước áp dụng đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;
b) Việc quản lý quỹ tiền lương, kế hoạch chi trả lương đối với cán bộ, viên chức sự nghiệp của Trung tâm thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp có thu;
c) Việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Cục Giám định thực hiện theo các quy định của Nhà nước và của Bộ Xây dựng;
d) Bộ trưởng quyết định nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế hành chính của Cục; Cục trưởng Cục Giám định quyết định nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức thuộc biên chế sự nghiệp và lao động hợp đồng của Cục.
4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:
a) Hàng năm, Cục Giám định có kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý theo quy hoạch cán bộ và tiêu chuẩn chức danh quy định;
b) Cục Giám định được chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc bồi dưỡng nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng.
Điều 12. Công tác kế hoạch
1. Căn cứ quy định của Bộ Xây dựng về nội dung và thời gian báo cáo kế hoạch, Cục Giám định chủ động xây dựng kế hoạch 6 tháng, hàng năm và dài hạn về tất cả các lĩnh vực công tác của Cục, bao gồm: xây dựng, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn; kiểm tra, nghiệm thu, giám định cấp nhà nước các công trình xây dựng; thực hiện các chương trình, đề án nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp; đào tạo nâng cao năng lực, hợp tác quốc tế... trình Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận và tổ chức thực hiện.
2. Căn cứ kế hoạch 6 tháng, hàng năm và các nhiệm vụ đột xuất do Bộ trưởng giao, Cục lập chương trình công tác cụ thể, giao cho các đơn vị trong Cục tổ chức thực hiện. Đối với những công việc quan trọng, cần nhiều đơn vị tham gia hoặc phải hợp tác với các đơn vị bên ngoài, Cục lập kế hoạch tổ chức triển khai và cử cán bộ của Cục chủ trì thực hiện.
3. Ngoài kế hoạch do Bộ Xây dựng giao, Cục được chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của Cục, Trung tâm và quy định của pháp luật.
Điều 13. Công tác tài chính, kế toán
1. Cơ chế quản lý tài chính:
a) Cục Giám định thực hiện chế độ tài chính áp dụng đối với cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ;
b) Công tác tài chính của Trung tâm thực hiện theo chế độ tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán phụ thuộc;
c) Cục Giám định phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện cũng như các quy định của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng về công tác tài chính, kế toán.
2. Công tác quản lý thu, chi:
a) Cục trưởng Cục Giám định có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các nguồn thu và các khoản chi của Cục.
b) Các nguồn thu của Cục Giám định bao gồm:
- Thu từ nguồn kinh phí Nhà nước cấp cho các hoạt động thường xuyên;
- Thu từ nguồn kinh phí được cấp để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp do Bộ và các cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng;
- Thu từ nguồn kinh phí được cấp để thực hiện các chương trình, đề án và các nhiệm vụ đột xuất khác được cấp có thẩm quyền giao;
- Thu từ các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, dịch vụ tư vấn về lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng;
- Thu từ nguồn cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật…
- Thu từ các nguồn tài trợ trong và ngoài nước (nếu có);
- Thu từ nguồn kinh phí cấp cho hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
b) Các khoản chi của Cục Giám định bao gồm:
- Chi cho các hoạt động thường xuyên;
- Chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Cục;
- Chi cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp do Bộ và các cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng;
- Chi vốn đối ứng thực hiện các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài theo quy định;
- Chi cho việc tổ chức thực hiện các chương trình, đề án và các nhiệm vụ đột xuất khác được cấp có thẩm quyền giao;
- Chi cho đầu tư xây dựng cơ bản;
- Chi cho các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, dịch vụ tư vấn về lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng;
- Chi cho các hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Các khoản chi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Chế độ kế toán và báo cáo tài chính:
a) Cục Giám định thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước: đầy đủ chứng từ, hoá đơn; thường xuyên cập nhật sổ sách kế toán; kế toán phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác, khách quan; mẫu biểu và báo cáo tài chính theo đúng quy định của Bộ Tài chính;
b) Định kỳ hàng quý, hàng năm, Cục Giám định có trách nhiệm lập, tổng hợp tình hình thanh, quyết toán tài chính của đơn vị, báo cáo Bộ Xây dựng.
4. Căn cứ chế độ tài chính hiện hành, Cục trưởng Cục Giám định có trách nhiệm xây dựng Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục và Trung tâm trình Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận, sau đó ban hành và tổ chức thực hiện để làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành công tác tài chính, kế toán của Cục và Trung tâm.
Điều 14. Quản lý và sử dụng tài sản
1. Tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Giám định phải được phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời cả về số lượng, giá trị, hiện trạng và tình trạng tăng, giảm của tài sản.
2. Việc đầu tư mua sắm, điều chuyển, nhượng bán, thanh lý tài sản của Cục Giám định phải thực hiện và quản lý chặt chẽ theo chế độ hiện hành.
3. Cục trưởng Cục Giám định chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng và trước pháp luật về quản lý và sử dụng toàn bộ tài sản của Cục đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.
Chương IV
CÁC QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 15. Quan hệ với Bộ Xây dựng
1. Cục Giám định chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và báo cáo đột xuất tình hình tổ chức và hoạt động với Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2. Cục Giám định có mối quan hệ phối hợp với Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Cục, Vụ chức năng của Bộ để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, đồng thời Cục chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Bộ và các Vụ chức năng của Bộ trong các lĩnh vực công tác: văn phòng, pháp chế, kế hoạch, tài chính kế toán, tổ chức cán bộ, đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế.
Điều 16. Quan hệ với các cơ quan, đơn vị, cá nhân ngoài Bộ Xây dựng
1. Cục Giám định với vị trí là cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng, có mối quan hệ phối hợp công tác với các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và theo đúng sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2. Cục Giám định với vị trí là Cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, được chủ động quan hệ, phối hợp với các cơ quan nhà nước, chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn, chuyên gia trong và ngoài nước để triển khai các công việc phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.
3. Các tập thể, cá nhân được Cục Giám định giao nhiệm vụ quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải theo sự chỉ đạo thống nhất của Cục trưởng và phải báo cáo kết quả công tác với Cục trưởng.
Điều 17. Quan hệ trong nội bộ Cục Giám định
1. Trách nhiệm và mối quan hệ làm việc trong lãnh đạo Cục và giữa lãnh đạo Cục với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện theo quy định về phân công, phân cấp quản lý của Cục Giám định.
2. Lề lối làm việc, mối quan hệ giữa lãnh đạo Cục, cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Cục với công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị thực hiện theo quy chế làm việc, quy chế dân chủ, nội quy của Cục Giám định và các quy định có liên quan của Nhà nước, tổ chức Đảng, đoàn thể.
3. Các văn bản do Cục phát hành sử dụng con dấu của Cục phải do Cục trưởng ký hoặc người được Cục trưởng phân công hoặc uỷ quyền ký theo quy chế làm việc của Cục Giám định.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 18. Hiệu lực thi hành
Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với Cục Giám định kể từ ngày quyết định phê duyệt có hiệu lực; các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.
Điều 19. Trách nhiệm thi hành
1. Căn cứ Quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Cục trưởng Cục Giám định có trách nhiệm xây dựng, ban hành các quy chế, nội quy, quy định nội bộ cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác để quản lý Cục Giám định hoạt động có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Cục trưởng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Cục Giám định chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế này, nếu vi phạm phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, Cục trưởng Cục Giám định trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định./.
a) Phó cục trưởng là người giúp việc Cục trưởng, có nhiệm vụ giúp Cục trưởng chỉ đạo thực hiện một hoặc một số công tác của Cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công phụ trách; khi Cục trưởng vắng mặt, một Phó cục trưởng được Cục trưởng uỷ quyền điều hành các hoạt động của Cục.
b) Kế toán trưởng là người giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán của Cục theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán; tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm và nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của Kế toán trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật đối với chức danh Kế toán trưởng trong các cơ quan hành chính nhà nước.
6. Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
a) Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ là các đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Giám định thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Cục đã được Bộ trưởng giao;
b) Văn phòng có Chánh Văn phòng, các Phó Văn phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ; các phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ;
c) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về quản lý, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao theo pháp luật, Quy chế Tổ chức và hoạt động và các Quy chế nội bộ khác của Cục Giám định.
7. Văn phòng đại diện:
a) Văn phòng đại diện có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Giám định và Vụ trưởng - Trưởng cơ quan đại diện tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn các tỉnh phía Nam;
b) Văn phòng đại diện có Trưởng Văn phòng đại diện, các Phó Văn phòng đại diện và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ;
c) Trưởng Văn phòng đại diện chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Giám định, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại TP. HCM về quản lý, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao theo pháp luật, Quy chế Tổ chức và hoạt động, các Quy chế nội bộ khác của Cục Giám định và của Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại TP. HCM.
8. Trung tâm:
a) Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Giám định, có chức năng giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ hoạt động sự nghiệp, dịch vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục;
b) Trung tâm được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo sự uỷ quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Cục trưởng Cục Giám định và các quy định của pháp luật có liên quan;
c) Trung tâm có Giám đốc, một số Phó giám đốc và các bộ phận hoặc phòng chuyên môn, nghiệp vụ;
d) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về quản lý, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao theo pháp luật, Quy chế Tổ chức và hoạt động và các Quy chế nội bộ khác của Cục Giám định;
đ) Cục trưởng Cục Giám định quyết định thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm phù hợp với kế hoạch phát triển Trung tâm theo từng giai đoạn.
Điều 10. Biên chế
1. Biên chế hành chính của Cục Giám định bao gồm các chức danh: Cục trưởng, các Phó cục trưởng; cán bộ, công chức của Văn phòng, các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Cục; Giám đốc Trung tâm. Biên chế hành chính của Cục Giám định do Bộ trưởng quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Bộ được Thủ tướng Chính phủ giao.
2. Biên chế sự nghiệp của Trung tâm bao gồm các chức danh cán bộ, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm (trừ chức danh Giám đốc Trung tâm thuộc biên chế hành chính của Cục). Biên chế sự nghiệp của Trung tâm do Cục trưởng Cục Giám định quyết định, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với khả năng tài chính của Trung tâm.
3. Cục trưởng Cục Giám định có trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, trên nguyên tắc tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, tiết kiệm chi phí và hoạt động có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ của Cục đã được Bộ trưởng giao.
Điều 11. Công tác cán bộ, tiền lương và đào tạo
1. Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo:
a) Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Cục Giám định thực hiện theo Quy chế bổ nhiệm cán bộ và các quy định hiện hành về phân cấp quản lý cán bộ;
b) Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễm nhiệm các chức danh: Cục trưởng, Phó cục trưởng, Kế toán trưởng của Cục Giám định; cấp trưởng, cấp phó của Văn phòng, các phòng chuyên, môn nghiệp vụ và Văn phòng đại diện; Giám đốc Trung tâm;
b) Cục trưởng Cục Giám định quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh: Phó giám đốc Trung tâm; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng trực thuộc Trung tâm.
2. Chế độ tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng:
a) Chế độ tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Cục thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Bộ luật Lao động, các văn bản hướng dẫn thực hiện và các quy định của Bộ Xây dựng về phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ;
b) Bộ trưởng quyết định việc tuyển dụng công chức trong chỉ tiêu biên chế hành chính của Cục;
c) Cục trưởng Cục Giám định quyết định hoặc uỷ quyền cho Giám đốc Trung tâm quyết định việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Trung tâm (bao gồm cả chức danh Phó giám đốc Trung tâm);
d) Căn cứ yêu cầu công tác và khả năng tài chính, Cục trưởng Cục Giám định được ký hợp đồng thuê khoán công việc và hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế đối với một số chức danh theo quy định của pháp luật;
đ) Cục trưởng Cục Giám định quyết định việc phân công công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của Cục; quyết định việc điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức giữa các đơn vị trực thuộc Cục (trừ việc điều động, luân chuyển các chức danh do Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm).
3. Chế độ tiền lương:
a) Việc quản lý quỹ tiền lương, kế hoạch chi trả lương đối với cán bộ, công chức hành chính của Cục Giám định thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước áp dụng đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;
b) Việc quản lý quỹ tiền lương, kế hoạch chi trả lương đối với cán bộ, viên chức sự nghiệp của Trung tâm thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp có thu;
c) Việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Cục Giám định thực hiện theo các quy định của Nhà nước và của Bộ Xây dựng;
d) Bộ trưởng quyết định nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế hành chính của Cục; Cục trưởng Cục Giám định quyết định nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức thuộc biên chế sự nghiệp và lao động hợp đồng của Cục.
4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:
a) Hàng năm, Cục Giám định có kế hoạch cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý theo quy hoạch cán bộ và tiêu chuẩn chức danh quy định;
b) Cục Giám định được chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc bồi dưỡng nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng.
Điều 12. Công tác kế hoạch
1. Căn cứ quy định của Bộ Xây dựng về nội dung và thời gian báo cáo kế hoạch, Cục Giám định chủ động xây dựng kế hoạch 6 tháng, hàng năm và dài hạn về tất cả các lĩnh vực công tác của Cục, bao gồm: xây dựng, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn; kiểm tra, nghiệm thu, giám định cấp nhà nước các công trình xây dựng; thực hiện các chương trình, đề án nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp; đào tạo nâng cao năng lực, hợp tác quốc tế... trình Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận và tổ chức thực hiện.
2. Căn cứ kế hoạch 6 tháng, hàng năm và các nhiệm vụ đột xuất do Bộ trưởng giao, Cục lập chương trình công tác cụ thể, giao cho các đơn vị trong Cục tổ chức thực hiện. Đối với những công việc quan trọng, cần nhiều đơn vị tham gia hoặc phải hợp tác với các đơn vị bên ngoài, Cục lập kế hoạch tổ chức triển khai và cử cán bộ của Cục chủ trì thực hiện.
3. Ngoài kế hoạch do Bộ Xây dựng giao, Cục được chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của Cục, Trung tâm và quy định của pháp luật.
Điều 13. Công tác tài chính, kế toán
1. Cơ chế quản lý tài chính:
a) Cục Giám định thực hiện chế độ tài chính áp dụng đối với cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ;
b) Công tác tài chính của Trung tâm thực hiện theo chế độ tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán phụ thuộc;
c) Cục Giám định phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện cũng như các quy định của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng về công tác tài chính, kế toán.
2. Công tác quản lý thu, chi:
a) Cục trưởng Cục Giám định có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các nguồn thu và các khoản chi của Cục.
b) Các nguồn thu của Cục Giám định bao gồm:
- Thu từ nguồn kinh phí Nhà nước cấp cho các hoạt động thường xuyên;
- Thu từ nguồn kinh phí được cấp để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp do Bộ và các cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng;
- Thu từ nguồn kinh phí được cấp để thực hiện các chương trình, đề án và các nhiệm vụ đột xuất khác được cấp có thẩm quyền giao;
- Thu từ các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, dịch vụ tư vấn về lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng;
- Thu từ nguồn cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật…
- Thu từ các nguồn tài trợ trong và ngoài nước (nếu có);
- Thu từ nguồn kinh phí cấp cho hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
b) Các khoản chi của Cục Giám định bao gồm:
- Chi cho các hoạt động thường xuyên;
- Chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Cục;
- Chi cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp do Bộ và các cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng;
- Chi vốn đối ứng thực hiện các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài theo quy định;
- Chi cho việc tổ chức thực hiện các chương trình, đề án và các nhiệm vụ đột xuất khác được cấp có thẩm quyền giao;
- Chi cho đầu tư xây dựng cơ bản;
- Chi cho các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, dịch vụ tư vấn về lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng;
- Chi cho các hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Các khoản chi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Chế độ kế toán và báo cáo tài chính:
a) Cục Giám định thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước: đầy đủ chứng từ, hoá đơn; thường xuyên cập nhật sổ sách kế toán; kế toán phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác, khách quan; mẫu biểu và báo cáo tài chính theo đúng quy định của Bộ Tài chính;
b) Định kỳ hàng quý, hàng năm, Cục Giám định có trách nhiệm lập, tổng hợp tình hình thanh, quyết toán tài chính của đơn vị, báo cáo Bộ Xây dựng.
4. Căn cứ chế độ tài chính hiện hành, Cục trưởng Cục Giám định có trách nhiệm xây dựng Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục và Trung tâm trình Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận, sau đó ban hành và tổ chức thực hiện để làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành công tác tài chính, kế toán của Cục và Trung tâm.
Điều 14. Quản lý và sử dụng tài sản
1. Tài sản thuộc quyền quản lý của Cục Giám định phải được phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời cả về số lượng, giá trị, hiện trạng và tình trạng tăng, giảm của tài sản.
2. Việc đầu tư mua sắm, điều chuyển, nhượng bán, thanh lý tài sản của Cục Giám định phải thực hiện và quản lý chặt chẽ theo chế độ hiện hành.
3. Cục trưởng Cục Giám định chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng và trước pháp luật về quản lý và sử dụng toàn bộ tài sản của Cục đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.
Chương IV
CÁC QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 15. Quan hệ với Bộ Xây dựng
1. Cục Giám định chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và báo cáo đột xuất tình hình tổ chức và hoạt động với Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2. Cục Giám định có mối quan hệ phối hợp với Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Cục, Vụ chức năng của Bộ để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, đồng thời Cục chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Bộ và các Vụ chức năng của Bộ trong các lĩnh vực công tác: văn phòng, pháp chế, kế hoạch, tài chính kế toán, tổ chức cán bộ, đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế.
Điều 16. Quan hệ với các cơ quan, đơn vị, cá nhân ngoài Bộ Xây dựng
1. Cục Giám định với vị trí là cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng, có mối quan hệ phối hợp công tác với các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và theo đúng sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2. Cục Giám định với vị trí là Cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, được chủ động quan hệ, phối hợp với các cơ quan nhà nước, chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn, chuyên gia trong và ngoài nước để triển khai các công việc phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.
3. Các tập thể, cá nhân được Cục Giám định giao nhiệm vụ quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải theo sự chỉ đạo thống nhất của Cục trưởng và phải báo cáo kết quả công tác với Cục trưởng.

Điều 17. Quan hệ trong nội bộ Cục Giám định
1. Trách nhiệm và mối quan hệ làm việc trong lãnh đạo Cục và giữa lãnh đạo Cục với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện theo quy định về phân công, phân cấp quản lý của Cục Giám định.
2. Lề lối làm việc, mối quan hệ giữa lãnh đạo Cục, cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Cục với công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị thực hiện theo quy chế làm việc, quy chế dân chủ, nội quy của Cục Giám định và các quy định có liên quan của Nhà nước, tổ chức Đảng, đoàn thể.
3. Các văn bản do Cục phát hành sử dụng con dấu của Cục phải do Cục trưởng ký hoặc người được Cục trưởng phân công hoặc uỷ quyền ký theo quy chế làm việc của Cục Giám định.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành
Quy chế này có hiệu lực thi hành đối với Cục Giám định kể từ ngày quyết định phê duyệt có hiệu lực; các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.
Điều 19. Trách nhiệm thi hành
1. Căn cứ Quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Cục trưởng Cục Giám định có trách nhiệm xây dựng, ban hành các quy chế, nội quy, quy định nội bộ cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác để quản lý Cục Giám định hoạt động có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Cục trưởng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Cục Giám định chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế này, nếu vi phạm phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, Cục trưởng Cục Giám định trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định./.
Số văn bản313
Ký hiệuQĐ-BXD
Ngày ban hành24/03/2011
Người kýNguyễn Hồng Quân
Trích yếuQuyết định 313/QĐ-BXD ngày 24/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
Phân loạiQuyết định
Lĩnh vựcHoạt động xây dựng
Tệp đính kèm[Tải về] QD 313.doc (QD 313_1301649831467.doc)

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY