Chỉ thị số 01/CT-BXD ngày 04/03/2011 của Bộ Xây dựng về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập


BỘ XÂY DỰNG
Số: 01 /CT-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2011
CHỈ THỊ
Về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011
của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế
lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và
Chương trình hành động của Bộ Xây dựng
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý thực hiện những công việc cấp bách sau đây:
1. Phổ biến, quán triệt sâu sắc trong tập thể Lãnh đạo đơn vị, Tập đoàn, Tổng công ty và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nội dung Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
Căn cứ vào các nội dung của Nghị quyết nêu trên và Chương trình hành động của Bộ (được gửi kèm theo văn bản này), các đơn vị tự xây dựng Chương trình hành động của đơn vị mình để triển khai thực hiện, trong đó nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tiến độ và thời gian hoàn thành.
2. Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ
- Tiết kiệm trong chi tiêu hành chính, đảm bảo chi đúng tiêu chuẩn, đúng định mức, đúng mục đích; đồng thời chống thất thu và tận dụng khai thác các nguồn thu trong đơn vị như thu dịch vụ, thu hoạt động sản xuất kinh doanh, thu phí, lệ phí…
- Giảm tối đa chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, đi công tác trong và ngoài nước, chi phí tiếp khách, chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu... Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo phải có nội dung thiết thực; mọi khoản chi phí hội nghị, hội thảo, tiếp khách... phải được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt và bảo đảm đúng chế độ tiêu chuẩn chi theo quy định hiện hành; trong các hội nghị, hội thảo không được tổ chức ăn uống, liên hoan, tặng quà;
- Tạm dừng việc mua mới xe ô tô, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc bằng ngân sách nhà nước; việc sử dụng xe ô tô phải đúng mục đích, đúng đối tượng, cá nhân không được sử dụng xe ô tô của công vào việc riêng;
Yêu cầu các đơn vị chủ động tự rà soát tất cả các khoản chi tiêu hành chính nêu trên và lập kế hoạch tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại của đơn vị trong năm 2011 (các khoản tiết kiệm không bao gồm tiền lương và các khoản có tính chất theo lương, các khoản trợ cấp khó khăn theo chế độ chính sách cho con người).
Các biện pháp tiết kiệm nhằm kiềm chế lạm pháp và số liệu dự kiến sẽ tiết kiệm được của đơn vị gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước 10/3/2011để tổng hợp.
3. Đối với các đơn vị được Bộ giao làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:
- Chưa khởi công các công trình, dự án mới trong năm 2011; chủ động rà soát lại mục tiêu, quy mô và hiệu quả đầu tư của dự án đã được Bộ giao cho đơn vị làm chủ đầu tư; khẩn trương hoàn thành các công việc chuẩn bị thực hiện dự án đang triển khai dở dang và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để khi có điều kiện có thể khởi công được ngay.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư đã bố trí cho các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp trong năm 2011; chủ động rà soát tiến độ, khối lượng thực hiện, nếu không đủ điều kiện để giải ngân hết trong năm, báo cáo để Bộ cắt giảm hoặc điều chuyển vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện nhanh, hoàn thành trong năm 2011. Vốn đã bố trí cho các dự án này sẽ không được kéo dài thời gian thực hiện sang kế hoạch năm 2012.
Báo cáo kết quả rà soát và tình hình thực hiện các dự án đầu tư gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 15/3/2011 để tổng hợp.
4. Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước:
- Kiểm tra, rà soát lại danh mục, hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, Tổng công ty; không đầu tư dàn trải; kiên quyết loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, kể cả các dự án đầu tư ra nước ngoài;
- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư các dự án cho phù hợp với khả năng huy động vốn, nhất là các dự án trong lĩnh vực bất động sản; đình hoãn, giãn tiến độ các dự án chưa cấp bách và không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; chỉ khởi công các dự án mới đã rõ hiệu quả và bảo đảm được nguồn vốn để triển khai thực hiện; cắt giảm, sắp xếp lại các dự án đầu tư theo hướng tập trung cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/ 4/2011 danh mục các dự án cắt giảm đầu tư, đồng thời gửi Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch Tài chính), Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp;
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy sản xuất, tích cực tham gia vào việc bình ổn thị trường vật liệu xây dựng nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu như xi măng, sắt, thép xây dựng...kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, đổi mới quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện cổ phần hoá theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
- Hạn chế tối đa việc nhập khẩu, sử dụng các loại hàng hoá, vật liệu, vật tư, thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được, đáp ứng yêu cầu chất lượng;
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giảm tối đa các chi phí quản lý. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, mua sắm ô tô mới và trang thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc phải thực sự cần thiết và được Hội đồng thành viên của Tập đoàn, Tổng công ty chấp thuận
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên, định kỳ báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện bằng văn bản đồng thời gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính trước ngày 08 và 22 hàng tháng để tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
- VPCP
- Bộ KH&ĐT, Bộ TC
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Cục, Vụ, Thanh tra xây dựng
- Lưu VP, KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng
Đã ký
Cao Lại Quang
Ẩn / Hiện thuộc tính văn bản
Số văn bản01
Ký hiệuCT-BXD
Ngày ban hành04/03/2011
Người kýCao Lại Quang
Trích yếuChỉ thị số 01/CT-BXD ngày 04/03/2011 của Bộ Xây dựng về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và Chương trình hành động của Bộ Xây dựng.


Tệp đính kèm[Tải về] CT01BXD.doc (CT01BXD_1299630476685.doc)

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY