SAP2000 V14, Download SAP2000 V14 link Mediafire, SAP2000 V14 FULL + Crack

Tags

phần mềm sap 2000 v 14

Sap 2000 v14
Sap2000 v14 full links mediafire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!The SAP name has been synonymous with state-of-the-art analytical methods since its introduction over 30 years ago. SAP2000 follows in the same tradition featuring a very sophisticated, intuitive and versatile user interface powered by an unmatched analysis engine and design tools for engineers working on transportation, industrial, public works, sports, and other facilities.

From its 3D object based graphical modeling environment to the wide variety of analysis and design options completely integrated across one powerful user interface, SAP2000 has proven to be the most integrated, productive and practical general purpose structural program on the market today.

This intuitive interface allows you to create structural models rapidly and intuitively without long learning curve delays. Now you can harness the power of SAP2000 for all of your analysis and design tasks, including small day-to-day problems. Complex Models can be generated and meshed with powerful Templates built into the interface.

The Advanced Analytical Techniques allow for Step-by-Step Large Deformation Analysis, Multiple P-Delta, Eigen and Ritz Analyses, Cable Analysis, Tension or Compression Only Analysis, Buckling Analysis, Blast Analysis, Fast Nonlinear Analysis for Dampers, Base Isolators and Support Plasticity, Energy Methods for Drift Control and Segmental Construction Analysis.

Bridge Designers can use SAP2000 Bridge Templates for generating Bridge Models, Automated Bridge Live Load Analysis and Design, Bridge Base Isolation, Bridge Construction Sequence Analysis, Large Deformation Cable Supported Bridge Analysis and Pushover Analysis.

SAP2000 is for everyone! SAP2000 is for every project! From a simple small 2D static frame analysis to a large complex 3D nonlinear dynamic analysis, SAP2000 is the answer to all structural analysis and design needs.


Tạm dịch:

Các tên SAP đã được synonymous với nhà nước - của - sự - nghệ thuật các phương pháp phân tích từ các giới thiệu trên 30 năm trước đây. SAP2000 sau trong cùng một truyền thống có từ rất phức tạp, trực quan và linh giao diện người dùng được hỗ trợ bởi một động cơ unmatched phân tích và thiết kế các công cụ cho các kỹ sư làm việc về giao thông vận tải, công nghiệp, công trình công cộng, thể thao, và các tiện nghi.

3D từ các đối tượng dựa trên mô hình đồ họa môi trường cho nhiều loại phân tích và lựa chọn thiết kế hoàn toàn tích hợp mạnh mẽ trên một giao diện người dùng, SAP2000 đã chứng minh được tích hợp nhất, hiệu quả và thiết thực nói chung mục đích cơ cấu chương trình trên thị trường ngày hôm nay.

Giao diện trực quan này cho phép bạn tạo cấu trúc các mô hình nhanh chóng và intuitively cong học tập lâu dài mà không có sự chậm trễ. Bây giờ bạn có thể khai thác sức mạnh của SAP2000 của bạn cho tất cả các phân tích và thiết kế công việc, bao gồm cả nhỏ hàng ngày các vấn đề. Các mô hình phức tạp có thể được tạo ra và mạnh mẽ với meshed Mẫu xây dựng vào giao diện.

Việc nâng cao kỹ thuật cho phép Analytical cho Từng Bước lớn Phân tích biến dạng, nhiều P-Delta, Eigen và Ritz phân tích, Cáp Phân tích, căng thẳng hoặc nén Chỉ có phân tích, Buckling Phân tích, Blast Analysis, Fast Nonlinear Phân tích cho Dampers, cơ sở Isolators và Hỗ trợ Plasticity, năng lượng cho phương pháp kiểm soát và Drift Segmental xây dựng Phân tích.

Cầu thiết kế có thể sử dụng SAP2000 cầu tạo ra các bản mẫu cho các kiểu xe Cầu, Automated Bridge Live Tải Phân tích và thiết kế, Cầu Isolation cơ sở, xây dựng Cầu Sequence Phân tích, Lớn deformation Cáp Cầu Phân tích và hỗ trợ Phân tích Pushover.

SAP2000 là dành cho tất cả mọi người! SAP2000 là dành cho tất cả các dự án! Từ một đơn giản, nhỏ 2D tĩnh đến một khung phân tích phức tạp lớn 3D nonlinear năng động, phân tích, SAP2000 là câu trả lời cho tất cả các cấu trúc phân tích và thiết kế các nhu cầu.


Trích:
http://www.mediafire.com/?tmtddmmoizm
http://www.mediafire.com/?mzmzmm25okg
http://www.mediafire.com/?mmdj4kjhnng


Trích:
http://rapidshare.com/files/26054575...14-iSi.rar.001
http://rapidshare.com/files/26055237...14-iSi.rar.002
http://rapidshare.com/files/26055840...14-iSi.rar.003
Các bạn dùng phần mềm này để nối File lại:
Trích:
http://hjsplit.en.softonic.com/download
http://www.mediafire.com/download.php?likmjtmyxni


Giáo trình : pdf http://www.mediafire.com/?cdwcgl1stqrrh76

Giáo trình hướng dẫn sử dụng SAP 2000 
Hướng dẩn tự học kết cấu trong xây dựng
Ngaøy nay vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa coâng ngheä thoâng tin ñaõ thuùc ñaåy caùc ngaønh kinh teá phaùt trieån moät caùch ñaùng keå, coù theå noùi ñaây laø ñænh cao cuûa söï phaùt trieån ñoái vôùi xaõ hoäi loaøi ngöôøi töø tröôùc ñeán nay. Song song vôùi ñaø phaùt trieån ñoù, ngaønh xaây döïng cuõng coù nhöõng böôùc phaùt trieån khoâng ngöøng trong vieäc caûi tieán kyõ thuaät thieát keá keát caáu vaø döï toaùn … Vôùi söï hoã trôï cuûa maùy tính vaø coâng ngheä phaàn meàm nhö hieän nay maùy tính giuùp caùc baïn thöïc hieän moät caùch nhanh choùng vaø hieäu quaû caùc coâng trình xaây döïng; nhöõng toøa nhaø cao taàng, nhöõng chieác caàu to lôùn vöôït soâng vaø caùc coâng trình lôùn khaùc. Ngaøy nay, ngöôøi ta khoâng tính toaùn keát caáu hay thieát keá caùc coâng trình kieán truùc theo phöông phaùp thuû coâng nöõa maø taát caû ñeàu ñöôïc thieát keá vôùi söï hoã trôï cuûa maùy tính thoâng qua caùc chöông trình phaàn meàm, chaúng haïn nhö AUTOCAD, SAP, STRUDCAD, STAADPRO, SAMCEF
Trong nhöõng naêm 90 chaéc haún baïn cuõng ñaõ töøng nghe qua nhöõng phieân baûn SAP86, SAP 90 . . .taát caû nhöõng chöông trình naøy ñaõ söû duïng roäng raõi vaø ñöôïc ñaùnh giaù laø maïnh trong thieát keá nhöng trong quaù trình söû duïng coøn moät soá ñieåm chöa thuaän lôïi vôùi ngöôøi söû duïng chaúng haïn nhö quaù trình nhaäp döõ lieäu coøn chaäm vaø giao dieän cuûa noù coøn nhieàu ñieåm haïn cheá, vì phaûi chaïy ôû cheá ñoä MS-DOS, do ñoù raát baát tieän cho ngöôøi söû duïng nhaát laø khi söû duïng caùc leänh. Ñeå khaéc phuïc nhöõõng haïn cheá cuûa caùc phieân baûn tröôùc ñoù, phieân baûn SAP 2000 ra ñôøi. Ñaây laø moät trong nhöõng phaàn meàm tính toaùn keát caáu noåi tieáng treân theá giôùi, ñieåm öu vieät cuûa noù laø khaû naêng tính toaùn raát maïnh, deã söû duïng vaø ñöôïc xem laø moät coâng cuï tính toaùn chính trong xaây döïng ngaøy nay.
Ñeå cung caáp theâm taøi lieäu hoïc taäp cho sinh vieân vaø taát caû baïn ñoïc quan taâm ñeán caùc chöông trình thieát keá vôùi söï trôï giuùp cuûa cuûa maùy tính öùng duïng trong xaây döïng, Tuû saùch STK haân haïnh giôùi thieäu ñeán baïn ñoïc CD “HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SAP 2000” Ñaây laø CD höôùng daãn töï hoïc tính toaùn keát caáu trong xaây döïng, CD ñöôïc trình baøy raát tröïc quan thoâng qua caùc höôùng daãn töøng böôùc baèng caùc hình aûnh caét tröïc tieáp töø maøn hình maùy tính, neân ngöôøi söû duïng raát deã thöïc haønh vaø öùng duïng trong thöïc tieãn.
CD naøy ñöôïc bieân soaïn treân cô sôû toång hôïp caùc baøi giaûng phaàn lyù thuyeát tính toaùn thieát keá keát caáu (tính baèng tay) vaø ñöôïc trieån khai tính toaùn cuï theå baèng maùy tính thoâng quan ñeán phaàn meàm SAP 2000. Ñeå coù theå söû duïng toát CD naøy, nhoùm bieân soaïn khuyeán caùo vôùi baïn ñoïc nhö sau : SAP 2000 cuõng chæ laø moät coâng cuï giuùp caùc baïn tính toaùn nhanh, chính xaùc hôn, SAP 2000 khoâng phaûi laø caây ñuõa thaàn trong caùc chuyeän thaàn thoaïi coù theå giuùp caùc baïn laøm moïi chuyeän, caùc baïn caàn phaûi naém ñöôïc caùc nguyeân lyù cô baûn trong tính toaùn thieát keá nhaát laø caàn tham khaûo theâm caùc taøi lieäu lieân quan ñeán phaàn töû höõu haïn ñeå khai thaùc toái ña söùc maïnh cuûa phaàn meàm naøy. Phaàn lyù thuyeát khoâng naèm trong noäi dung cuûa CD naøy. Caùc baïn coù theå tham khaûo theâm moät soá taøi lieäu sau seõ giuùp caùc baïn khai thaùc toát hôn chöông trình naøy.
1. Vuõ maïnh Huøng : Cô hoïc vaø keát caáu coâng trình. Nhaø xuaát baûn xaây döïng
2. Chu Quoác Thaéng. Phöông phaùp phaàn töû höõu haïn. Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc kyõ thuaät.
3. Buøi Ñöùc Vinh, Leâ Song Giang : Höôùng daãn söû duïng phöông phaùp phaàn töû höõu haïn trong tính toaùn keát caáu, Khoa Xaây Döïng ÑHBK Tp HCM, 1995.
4. Buøi ñöùc Vinh. Phaân tích vaø thieát keá keát caáu baèng phaàn meàm Sap 2000
Noäi dung CD naøy goàm baûng coâng cuï, giao dieän ñoà hoïa vaø caùch caøi ñaët chöông trình SAP 2000. Ñaây laø phaàn höôùng daãn chi tieát veà caùch söû duïng caùc trình ñôn vaø caùch caøi ñaët chöông trình SAP 2000. Trong quaù trình thöïc haønh caùc baøi taäp, neáu chöa roõ caùc tính naêng cuûa boä coâng cuï SAP 2000 caùc baïn coù theå xem laïi phaàn naøy ñeå roõ hôn.
Vì CD naøy bieân soaïn cho ngöôøi töï hoïc neân vieäc boá cuïc CD chuùng toâi khoâng saép xeáp theo kieåu giaùo trình ñôn thuaàn laø hoïc lyù thuyeát xong môùi thöïc haønh deã gaây nhaøm chaùn, ñeå giaûm bôùt thôøi gian vaø taïo söï höùng thuù trong hoïc taäp chuùng toâi bieân soaïn theo caùch thöïc haønh ñeå naém kieán thöùc vaø thoâng qua ñoù hieåu lyù thuyeát. Ñaây laø caùch hoïc ñoát giai ñoaïn raát coù hieäu quaû. Vôùi CD naøy caùc baïn chæ maát 20 tieát töï hoïc laø coù theå naém vöõng nhöõng phaàn cô baûn cuûa chöông trình SAP 2000, vaø treân cô sôû ñoù caùc baïn coù theå öùng duïng vaøo thöïc teá taát caû nhöõng baøi toaùn keát caáu caàn thieát khaùc. Caùc baïn coù theå tham khaûo theâm moät soá baøi taäp tính toaùn coù saün ñaùp soá vaø thöû giaûi laïi baèng maùy ñeå coù theå so saùnh vôùi 2 caùch thöïc hieän qua ñoù caùc baïn seõ hieåu roõ hôn veà SAP 2000. Maëc duø ñaõ coá gaéng heát söùc mình ñeå nghieân cöùu bieân soaïn CD naøy phuïc vuï baïn ñoïc, tuy nhieân vôùi ñieàu kieän khaû naêng veà trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï vaø kinh nghieäm coøn nhieàu ñieàu phaûi hoïc hoûi theâm neân khoâng theå traùnh ñöôïc nhöõng sai soùt, raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa baïn ñoïc vaø caùc thaày coâ giaùo ñeå CD ñöôïc hoaøn chænh hôn.


Phần 1


Download rapidshare
http://rapidshare.com/files/11969160...4share.com.rar

Password: http://get4share.com 

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY