Quy chuẩn kỹ thuật xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng

Tags


Quy chuẩn kỹ thuật xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng
05/11/2008
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD do Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3 tháng 4 năm 2008. Quy chuẩn này được soát xét và thay thế phần II, tập I, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM
QUY HOẠCH XÂY DỰNG
VietnamBuilding Code.
Regional and Urban Planning and Rural Residental Planning
MỤC LỤC
CHƯƠNGI. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
1.1Phạm vi áp dụng
1.2Giải thích từ ngữ
1.3Khu vực bảo vệ công trình và khoảng cách ly vệ sinh, an toàn
1.4Yêu cầu đối với công tác quy hoạch xây dựng
CHƯƠNG II. QUY HOẠCH KHÔNG GIAN
2.1Quy hoạch không gian vùng
2.2Tổ chức không gian trong quy hoạch chung xây dựng đô thị
2.3Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị
2.4Quy hoạch các đơn vị ở
2.5Quy hoạch hệ thống các công trình dịch vụ đô thị
2.6Quy hoạch cây xanh đô thị
2.7Quy hoạch khu công nghiệp và kho tàng
2.8Thiết kế đô thị
2.9Quy hoạch không gian ngầm
2.10Quy hoạch cải tạo các khu vực cũ trong đô thị
2.11Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn
CHƯƠNG III. QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT
3.1Các quy định chung đối với quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật
3.2Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật vùng
3.3Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đô thị
3.4Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật điểm dân cư nông thôn
CHƯƠNG IV. QUY HOẠCH GIAO THÔNG
4.1Các quy định chung về quy hoạch giao thông
4.2Quy hoạch giao thông vùng
4.3Quy hoạch giao thông đô thị
4.4Quy hoạch giao thông điểm dân cư nông thôn
CHƯƠNG V. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC
5.1Khu vực bảo vệ công trình cấp nước
5.2Quy hoạch cấp nước vùng
5.3Quy hoạch cấp nước đô thị
5.4Quy hoạch cấp nước điểm dân cư nông thôn
CHƯƠNG VI. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ NGHĨA TRANG
6.1Các quy định chung
6.2Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang vùng
6.3Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang đô thị
6.4Quy hoạch thoát nước, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang điểm dân cư nông thôn
CHƯƠNG VII. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN
7.1Các yêu cầu đối với qui hoạch cấp điện
7.2Quy hoạch cấp điện vùng
7.3Quy hoạch cấp điện đô thị
7.4Quy hoạch cấp điện điểm dân cư nông thôn
PHỤ LỤC

Ths. Nguyễn Hồng Giang

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu!!!
EmoticonEmoticon

QUẢNG CÁO TẠI ĐÂY